Өрөөнүүд

Нэг ортой энгийн өрөө

Ая тухтай амрах орчин...

Дэлгэрэнгүй

Хоёр ортой энгийн өрөө

Ая тухтай амрах орчин...

Дэлгэрэнгүй

Хагас люкс өрөө

Ая тухтай амрах орчин...

Дэлгэрэнгүй

Бүтэн люкс өрөө

Ая тухтай амрах орчин...

Дэлгэрэнгүй